ورود تماشاگران آلمان و ژاپن به ورزشگاه خلیفه

۱۴۰۱/۰۹/۰۲ - ۱۴:۰۰:۲۳