تصویر به ثبت رسیده از نرمش صبحگاهی یک پلنگ در منطقه پریمورسکی روسیه /اسپوتنیک

۱۴۰۲/۰۱/۰۴ - ۰۱:۰۳:۳۸