توقف بازی به دلیل پرتاب بطری هواداران استقلال به سمت سروش رفیعی هنگام کرنر زدن

۱۴۰۲/۰۳/۱۰ - ۲۰:۲۱:۰۵