لحظه ریزش یک ساختمان در اثر آتش سوزی در اعتراضات مردمی فرانسه

۱۴۰۲/۰۴/۱۲ - ۰۱:۰۴:۴۰