اسنادی که باعث محکومیت الهه محمدی و نیلوفر حامدی شد

این صداها بخشی از اسناد اقداماتی است که الهه محمدی و نیلوفر حامدی امروز به خاطر آن محکوم شدند. الهه محمدی به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا، به 6 سال حبس، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور 5 سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس محکوم شد. نیلوفر حامدی هم به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 7 سال حبس، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور 5 سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس محکوم شد.
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۱۶:۰۹