چندین انفجار بزرگ در یک شرکت سوخت در کانکتیکات آمریکا

۱۴۰۲/۱۰/۰۹ - ۱۱:۴۴:۲۷