لحظه ترور شهید صالح العاروری معاون رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس 

۱۴۰۲/۱۰/۱۳ - ۰۰:۰۷:۰۹