رسایی: قوه قضاییه به جریان فکری شما نزدیکتر است

شجاعی کیاسری: خالص سازی کردید شجاعی کیاسری خطاب به رسایی تاکید کرد که با ادبیات تان خالص سازی کردید، رسایی نیز گفت: الان قوه قضائیه به جریان فکری شماو‌همشهری تان و کسانی که قبلا با آنها چای و قهوه می خوردید نزدیکتر است یا به ما؟.
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ - ۰۱:۱۵:۲۷