وقتی سعید عزت اللهی فقط در ۱۰ ثانیه ۲ بار نام خلیج فارس را به رخ خبرنگاران رسانه های عربی کشید

۱۴۰۲/۱۱/۱۸ - ۱۰:۱۹:۵۵