جزئیات برنامه توسعه ۶ میدان نفتی

به میدان‌های مختلف نفتی چقدر ظرفیت اضافه خواهد شد؟
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ - ۱۰:۴۳:۴۸