سیل در خیابان ها به دلیل بارندگی شدید در هاتای ترکیه.

۱۴۰۳/۰۲/۲۴ - ۰۹:۰۰:۰۱