اژه‌ای: «چای دبش» را چه کسی پیگیری کرد؟ دولت و قوه قضائیه!

اژه ای رئیس قوه قضائیه: در این پرونده معاون وزیر و سرپرست بعضی از نهادها احضار و برخی تفهیم اتهام شده‌اند. تا روز گذشته 45 نفر در این پرونده تفهیم اتهام شده‌اند. پرونده چای دبش را چه کسی اول مطرح، پیگیری و دنبال کرد؟ دولت و قوه قضائیه. اولین خبری به دولت رسید، معاون اول دولت ورود کرد و برخی افراد را جابجا کردند. پرونده چای دبش بسیار مهم است.
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ - ۱۵:۱۱:۴۶