وزیر کشور: مسیر خدمت به مردم در دولت سیزدهم با تمام توان ادامه خواهد یافت

۱۴۰۳/۰۳/۰۲ - ۱۴:۰۱:۴۸