گل اول پرتغال به کرواسی توسط دیگو ژوتا دقیقه 48 پرتغال 1 _ کرواسی 1

۱۴۰۳/۰۳/۱۹ - ۲۱:۵۹:۰۶