بزرگراه پس از رانش زمین در وایومینگ آمریکا فروریخت

۱۴۰۳/۰۳/۲۲ - ۰۱:۳۲:۰۲