طوفان گرد و غبار بزرگ در آدم عمان

۱۴۰۳/۰۳/۲۲ - ۱۳:۰۵:۰۲