رئیس قوه قضائيه: باید در انتخاب کابینه فعال و در تراز نظام اسلامی به رئیس جمهور منتخب کمک کنیم

موظفیم به رئیس جمهور منتخب کمک کنیم. دعده‌های که داده شد باید محقق شود. وظیفه بسیار سنگینی بر دوش همه است به خصوص رئیس جمهور منتخب. رئیس جمهور منتخب  برای تحقق عدالت، گسترش عدالت اجتماعی، رسیدگی به محرومان و طبقات کمتر برخوردار جامعه، تعالی کشور و نظام جمهوری اسلامی و پیشرفت و رفاه مردم حتما کمر همت می ببندد و ما هم وظیفه داریم کمک کنیم.
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ - ۱۳:۰۸:۰۲