برنامه‌های درسی دوشنبه ۱۷ شهریور شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد

۱۳۹۹/۰۶/۱۷ - ۰۷:۱۳:۱۵
کد خبر: ۱۰۵۴۶۶۵
برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز دوشنبه 17 شهریور اعلام شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز دوشنبه 17 شهریور ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموز ش:

فنی‌وحرفه‌ای وکاردانش :

ساعت٨  تا ٨:٣٠ درس نقشه کشی-مشترک زمینه صنعت

ساعت٨:٣٠ تا٩ درس زبان بصری -مشترک زمینه خدمات

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ سیستم های اندازه گیری - مشترک زمینه صنعت

ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵درس کاربرد فناوری های نوین -مشترک فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ٢١:١۵تا٢١:۴۵درس ارتباط موثر-مشترک زمینه خدمات

پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵تا ١١:١٠ علوم تجربی و تفکر پایه اول

ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت١١:٣۵تا١٢ بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت١٢ تا١٢:٢۵فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت١٢:٢۵تا١٢:۵٠ بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت١٣:١۵تا١٣:۴۵بازی و ریاضی پایه ششم

 متوسطه اول:

ساعت١۴:٣٠  تا١۵:٠٠  علوم تجربی پایه هفتم (تجربه و تفکر)

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ علوم تجربی  پایه هشتم ( مخلوط و جداسازی مواد)

ساعت ١۵:٣٠ تا١۶علوم تجربی پایه نهم (مواد و نقش آنها در زندگی)

متوسطه دوم  :

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ عربی زبان قرآن ١ پایه دهم رشته علوم تجریی و ریاضی فیزیک

 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ عربی زبان قرآن٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ عربی زبان قرآن٣  پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ درس تفکر و سوادرسانه ای  درس انتخابی پایه دهم و یازدهم تمام رشته های  

ساعت٢٠  تا٢٠:٢۵  درس زمین شناسی  پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت٢٠:٢۵تا٢٠:۵٠  درس هویت اجتماعی پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه چهار:

ساعت٨  تا ٨:٣٠علوم و فنون ادبی۱,پایه۱۰، ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت٨:٣٠  تا ٩علوم و فنون ادبی ٢ ، پایه ۱۱، ادبیات و علوم انسانی  و علوم و معارف اسلامی

ساعت٩ تا ٩:٣٠علوم و فنون ادبی ۳، پایه۱۲،ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت٩:٣٠  تا ١٠ نگارش١،پایه ۱۰، مشترک رشته ها،

ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ فارسی۲،پایه ۱۱، مشترک رشته ها

ساعت١٠:٣٠ تا ١١ نگار ش٣ ، پایه۱۲، مشترک رشته ها

ساعت١١ تا ١١:٣٠ سلامت و بهداشت ،پایه۱۲،مشترک رشته ها

ساعت١١:٣٠ تا ١٢ ،فیزیک ۱،پایه ۱۰، رشته ریاضی فیزیک

ساعت١٢تا ١٢:٣٠ فیزیک٢ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک

ساعت١٢:٣٠ تا ١٣  فیزیک٣ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن :

ساعت١۵تا١۵:٣٠  علوم و معارف قرآنی٣پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت١۵:٣٠ تا١۶تاریخ اسلام ٣ پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ١۶تا١۶:٣٠ عربی زبان قرآن١ پایه١٠ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت١۶:٣٠ تا١٧ عربی زبان قرآن٢ پایه١١ رشته علوم و معارف اسلامی

نظر شما
پرونده ویژه