کمیته استیناف درباره فکری را خود را صادر کرد

۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ۱۲:۳۳:۲۳
کد خبر: ۲۰۰۹۶۴۷
کمیته استیناف آرای خود را در خصوص محمود فکری و پرونده‌های ذوب آهن اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری برنا، کمیته استیناف اعلام کرد: «در خصوص درخواست استیناف محمود فکری، سرمربی تیم هوادار نسبت به رای کمیته انضباطی که به موجب آن  حکم بر محکومیت نامبرده به مدت یک جلسه از همراهی تیم خود که به مدت 6 ماه به حالت تعلیق در آمده و باید 600 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند، کمیته استیناف اعلام کرد در خصوص محرومیت نظر به قطعیت رای صادره در مرحله بدوی و عدم قابلیت تجدید نظر خواهی این کمیته فارغ از اظهار نظر می باشد و در خصوص جریمه نقدی با توجه به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد کند، به عمل نیامده و مستندا به ماده 106 مقررات انضباطی فدراسیون، ضمن رد اعتراض دادنامه، صادر و عینا تاید و اعلام می‌شود. این رای قطعی است.

*در خصوص تجدیدنظرخواهی باشگاه ذوب آهن اصفهان نسبت به دادنامه کمیته انضباطی که دلالت بر محکومیت تجدید نظرخواه به پرداخت 1/500/000/000ریال بابت عدم رعایت معیارهای درجه Aآیین نامه صدور مجوز باشگاهای در پانزده مورد دارد، کمیته استیناف اعلام کرد مستندا به ماده 106 مقررات انضابطی فدراسیون فوتبال قرار رد درخواست تجدید نظر خواهی صادر و اعلام می شود. این رای قطعی است.

*درخصوص استیناف باشگاه ذوب آهن به طرفیت عارف رستمی نسبت به رای کمیته وضعیت بازیکنان که به موجب آن حکم به محکومیت تجدید نظر خواه به پرداخت 7/850/000/000 ریال بابت باقیمانده مطالبات تجدید نظر خوانده موضوع قرارداد و هزینه دادرسی در حق وی صادر شد. با توجه به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد کند، نیامده و مستندا به ماده 17 آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان، ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره عینا تایید و اعلام می شود . این رای قطعی است.»

انتهای پیام/

نظر شما
پرونده ویژه