تدابیر مجلس برای ﺟﻠﻮگیری از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺟﺎدهﻫﺎی کشور

۱۴۰۲/۰۸/۲۸ - ۱۶:۵۶:۱۳
کد خبر: ۲۰۲۱۴۴۳
با تصمیم مجلس در راستای ﺟﻠﻮگیری از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺟﺎدهﻫﺎی کشور، ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎتی مکلف شد تا از ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﻌﺎدن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪنی ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎطقی که ﻣﻌﺎدن در آن ﺣﻮزه و راهﻫﺎی ﻣﻮاﺻﻼتی ﺑﻪ آن واﻗﻊ ﺷﺪه و نگهداری روﯾﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ و اﺑﻨﯿﻪ فنی شبکه راهﻫﺎی اصلی و ﻓﺮعی روﺳﺘﺎیی و ﻧﯿﺰ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات وارده ﯾﺎ اﺿﻤﺤﻼل ﯾﺎ اﺳﺘﻬﻼک راﻫ‌ﻬﺎی ﻣﻨﺸﻌﺐ از ﻣﻌﺎدن و ﻣﺘﺄﺛﺮ از کاﻣﯿﻮن‌های ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪنی، یک و ﻧﯿﻢدرﺻﺪ (۱.۵%) ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ را وﺻﻮل کند.

به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی بعدازظهرامروز  یکشنبه(28آبان)مجلس شورای اسلامی ودر بند پ ماده ۵۹ لایحه برنامه هفتم توسعه مصوب کردند،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮگیری از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺟﺎدهﻫﺎی کشور ﻧﺎشی از اﺿﺎﻓﻪ گنجاﯾﺶ (ﺗﻨﺎژ) ﺣﻤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﻌﺪنی، کلیه ﻣﻌﺎدن کشور مکلفند ﺑﺎ ﻫﻤﺎهنگی ادارات کل راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞ‌وﻧﻘﻞ ﺟﺎده‌ای در ﺧﺮوجی واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﻧﺎوگان ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻌﺎدن ﺷﻦ و نمک ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﺧﺬ ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ پیمایش ﺗﻮﺳﻂ اداره کل راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺟﺎده‌ای اﺳﺘﺎن اﺳﺖ.

ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎتی مکلف اﺳﺖ از ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﻌﺎدن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪنی ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎطقی که ﻣﻌﺎدن در آن ﺣﻮزه و راهﻫﺎی ﻣﻮاﺻﻼتی ﺑﻪ آن واﻗﻊ ﺷﺪه و نگهداری روﯾﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ و اﺑﻨﯿﻪ فنی شبکه راهﻫﺎی اصلی و ﻓﺮعی روﺳﺘﺎیی و ﻧﯿﺰ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات وارده ﯾﺎ اﺿﻤﺤﻼل ﯾﺎ اﺳﺘﻬﻼک راﻫ‌ﻬﺎی ﻣﻨﺸﻌﺐ از ﻣﻌﺎدن و ﻣﺘﺄﺛﺮ از کاﻣﯿﻮن‌های ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪنی، یک و ﻧﯿﻢ درﺻﺪ (۱.۵%) ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ را وﺻﻮل و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺟﺎده‌ای ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری کل کشور وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺻﺪدرﺻﺪ (۱۰۰%) ﻣﻨﺎﺑﻊ وارﯾﺰی ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺟﺎده‌ای ﺑﺮای ﻣﻮارد ﻣﺬکور پرداﺧﺖ می‌ﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه- ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻌﺎدن ﻣﻮاد رادﯾﻮاکتیو از ﺷﻤﻮل اﯾﻦ ﻣﺎده مستثنی اﺳﺖ.

انتهای پیام

نظر شما
پرونده ویژه