معاون برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی خبر داد:

شناسایی سالیانه حدود ۳۵هزار نفر دانش‌آموز دیرآموز

۱۳۹۸/۰۲/۲۹ - ۰۹:۵۰:۵۲
کد خبر: ۸۴۷۸۰۷
معاون برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی را از حقوق اساسی دانش‌آموزان برابر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اعلام کرد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ محسن غفوریان ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی را از حقوق اساسی دانش‌آموزان برابر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اعلام کرد و گفت: «یادگیــری فراینــدی پیچیــده ولــی ضــروری اســت کــه هــر فــردی در گســتره عمــر، یعنــی از لحظــه تولــد تــا واپســین دم حیــات آن را پیگیــری می‌کنــد. مشــکل ایــن اســت کــه همــه کــودکان نمی‌تواننــد خــود را بــا ســبک‌های یادگیــری انعطاف ناپذیـر سـازگار کننـد.»

او افزود: «برخـی کـودکان نمی تواننـد فقـط بــا رویکردهــای انعطاف ناپذیــر و دارای ســرعت بــالا کــه بــا تدریــس ســنتی مشــخص می‌شــوند، کنــار بیاینــد. بــه همیــن دلیـل، فاصلـه زیـادی بیـن توانایـی بالقـوه و سـطح عملکـرد یـا توانایــی بالفعــل ایــن کــودکان ایجــاد می‌شــود کــه از آن‌هــا بــه عنـوان دانش‌آموزان دیرآمـوز یـاد می‌شـود.»

معاون برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با تاکید بر اینکه دانش‌آموزان دیرآموز گروه هدف آموزش و پرورش در ایجاد فرصت‌های برابر هستند گفت: «معلمـان می‌تواننـد از طریـق شــیوه‌های تدریــس توســعه یافته و چند منظــوره، فرصت‌هــای حمایتــی بیشــتری را بــرای دانش‌آمــوزان بــا ســبک‌های یادگیـری متفـاوت فراهـم کننـد تـا ظرفیـت یادگیـری را بهبـود بخشــند. برخــی متخصصــان پیشــنهاد کرده‌انــد کــه بایــد معلمــان، ســبک‌های یادگیــری دانش‌آمــوزان و شــیوه‌های تدریـس را بشناسـند و سـپس روش‌هـای تدریـس متفاوتـی را بــر اســاس ترجیحــات یادگیــری یادگیرنــدگان بــه کار بندنــد.»

او ادامه داد: «بـا ایـن کـه بیشـتر متخصصـان حـوزه آمـوزش و پـرورش اعتقـاد دارنـد کـه همتاسـازی سـبک یادگیـری دانش‌آمـوز بـا شـیوه تدریـس معلـم سـبب افزایـش یادگیـری، تسـلط بیشـتر بــر درس، کســب امتیاز بالاتــر در آزمون‌هــای پایانــی، ارتقــاء پایــه کلاســی و پیشــرفت تحصیلــی بیشــتر می‌شــود ولــی برخــی متخصصــان ایــن امــر را تائیــد نمی‌کننــد. بنابرایــن در زمینــه شناســایی ســبک‌های یادگیــری، شــیوه‌های تدریــس، همتاسـازی ایـن دو و موفقیت‌هـای تحصیلـی دانش‌آمـوزان بـه پژوهش‌هــای بیشــتری نیــاز اســت.»

عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان گفت: «هر گونه جدا سازی این دانش‌آموزان در مدارس جایز نبوده و آموزش معلمان و برگزاری کلاس‌های جبرانی و افزایش زمان تحصیل و آموزش‌های ترمیمی در زمینه‌های مختلف مهارت‌های یادگیری باید در دستور کار قرار گیرد.»

معاون برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور درباره روند شناسایی کودکان دیرآموز گفت: «همه ساله برنامه سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان انجام می‌شود و بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نوآموز تحت سنجش قرار می‌گیرند. به طور معمول حدود ۳۵هزار نفر دانش‌آموز دیرآموز شناسایی می‌شوند. کاهش تراکم کلاسی تا سه دانش‌آموز، ارائه خدمات آموزش جبرانی و ترمیمی، افزایش طول دوره تحصیل بدون جداسازی از سیاست‌هایی است که برای این گروه دانش‌آموزان باید پیگیری شود.»

او افزود: «سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور از سه سال گذشته به صورت آزمایشی برای نوآموزان دیرآموز شناسایی شده در برنامه سنجش خدمات مداخله‌ای در مراکز آموزشی و توانبخشی مشکلات ویژه یادگیری تحت پوشش سازمان درنظر گرفته است.. نتایج طرح بسیار خوب بود و تلاش می‌کنیم آن را در سال جاری هم تعمیم دهیم. ما به دنبال جداکردن مدرسه و برنامه درسی دانش‌آموزان دیرآموز نیستیم و آنها با آموزش ترمیمی می‌توانند شرایط بهتری پیدا کنند.»

غفوریان با اشاره به وجود ۵۶۰ مرکز آموزشی و توانبخشی مشکلات ویژه یادگیری وابسته به این سازمان در سطح کشور گفت: «از اهداف اصلی این مراکز شناسایی و درمان علمی و دقیق مشکلات یادگیری دانش‌آموزان و پشتیبانی برای پیشگیری از افت تحصیلی در مدارس است.»

او به والدین توصیه کرد چنانچه فرزندشان با داشتن توانایی ذهنی طبیعی در یک یا دو مهارت از جمله خواندن، نوشتن و ریاضی دچار مشکل است، برای بررسی و ارزیابی دقیق و برنامه ریزی آموزشی برای رفع مشکل به مراکز مشکلات ویژه یادگیری شهرستان و منطقه خود مراجعه کنند

نظر شما
پرونده ویژه