فراجا اجازه دارد سالانه ۵۰۰۰ پایور جذب کند

|
۱۴۰۲/۰۸/۲۸
|
۱۷:۲۵:۳۷
| کد خبر: ۲۰۲۱۴۶۰
فراجا اجازه دارد سالانه ۵۰۰۰ پایور جذب کند
نمایندگان مجلس به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(فراجا) اجازه دادند تا در ﻃﻮل اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، با جذب سالانه حداقل ۵۰۰۰۰ نفر، پاﯾﻮر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدی ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی بعدازظهر امروز یکشنبه (28آبان) مجلس شورای اسلامی ودر بند الحاقی ۲ ماده ۱۰۳لایحه برنامه هفتم توسعه مصوب کردند،  ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی اﻧﺘﻈﺎمی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼمی اﯾﺮان اﺟﺎزه داده می‌ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﺎئید ﺳﺘﺎد کل ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی اﺳﺘﻌﺪاد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی اﻧﺘﻈﺎمی ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی امنیتی اﻧﺘﻈﺎمی کشور و کاهش ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺘﻌﺪاد پاﯾﻮر ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ۵ ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ۱۰۰۰ ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ، در ﻃﻮل اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ پاﯾﻮر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدی ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ (ﻫﺮ ﺳﺎل ﺣﺪاﻗﻞ پنج ﻫﺰار ﻧﻔﺮ) ﺑﻪ ﻧﺤﻮی که اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺎ پاﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ در چهارچوب بودﺟﻪ ﻣﺼﻮب ﺑﻪ ﺟﺬب (۳) ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮﺳﺪ. اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﻨﺪ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﺮاﺟﺎ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻣﻨﻈﻮر می‌گردد.

انتهای پیام

نظر شما
پرونده ویژه