افزایش میانگین سنی بازیکنان پلتفرم رایانه

|
۱۴۰۲/۰۸/۲۹
|
۱۵:۱۵:۰۱
| کد خبر: ۲۰۲۱۶۵۴
افزایش میانگین سنی بازیکنان پلتفرم رایانه
در ادامه سلسله گزارش‌های استخراج شده بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از پیمایش ملی مصرف بازی‌های دیجیتال ایران در سال 1400، معاونت پژوهش این بنیاد گزارشی از شاخص‌ترین اطلاعات در خصوص استفاده از پلتفرم رایانه در میان بازیکنان ایرانی را منتشر کرده است.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ براساس این گزارش، بررسی سهم بازیکنان در سالهای 1394 تا 1400 نشان از کاهش این بازیکنان در پلتفرم رایانه دارد، تا جایی که در سال 1400 بالغ بر 19 درصد از بازیکنان که شامل 6 میلیون و 300 هزار نفر هستند، اعلام کرده‌اند که از این پلتفرم برای بازی استفاده میکنند، که این عدد پاییـن‌ترین نسـبت را در 6 سال گذشته نشان میدهد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، در این گزارش که با عنوان«نمای نزدیک 1400- پلتفرم رایانه» منتشر شده،  اطلاعات نسبتاً جامعی از الگوی مصرف بازی‌ها، ترجیحات بازیکنان و میزان هزینه‌کرد در پلتفرم رایانه‌ ارائه شده است. این گزارش نشان می‌دهد نرخ رشد مرکب سالانه تعداد بازیکنان رایانهای در ایران بین سال های 1394 تا 1400 برابر با 5/16 درصد بوده است.

در ایـن گـزارش 3 دسته از بازیکنان شناسایی شده‌اند که شامل بازیکـنان مـصمم، بازیکـنان علاقـه‌مند و بازیـکنان حـرفه ای بــوده‌اند. در بین بازیکـنان رایانـهای، مصـمم‌ها بیشـترین نسـبت را به خود اختـصاص داده‌انـد و 28 درصد از آنها را بازیکنان حرفهای تشکیل میدهند، به این معنا که غالبا بازیکـنان حرفـهای از بازیـکن مـوبایلی بـودن فاصـله میگیرند و از سایر ابزارها برای بازی کردن استفاده می‌کنند.

مقایسه ترکیب سنی بازیکنان رایانهای و کل بازیکنان در ایران نیز نشان می‌دهد که نسبت بازیکنان رایانهای در گروههای سنی نوجوان و جوان بیش از نسبت این گروههای سنی در مجموع بازیکنان ایرانی است. یکی از دلایل این موضوع به ویـژه در گـروه کـودك و خـردسال محـدودیت ایـن گـروه در دسترسی به رایانه و اقبال بیشتر از موبایل است.

بررسی میانگین سنی بازیکنان رایانهای در سالهای اخیر نشان از افزایش ایـن شاخـص در بین بازیـکنان ایـرانی دارد تـا جـایی که ایـن عـدد از 18 سـال در سـال 1394 بـه 24 سـال براساس نـتایــج آخـریـن پیمایش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در سال 1400 افزایش یافته است.
علاوه بر ایـن، بالاتـر رفتن ایـن عـدد مـى‌توانـد نشان از استقـبال از بازى‌هـا به عنـوان یک سرگرمى در بیـن گروه‌هاى سنى بالاتر باشد.

همچنین بـررسى میانگـین سنى بازیـکنان رایانه‌اى بر حسب مناطق سکونت نشـان مى‌دهد که در مناطق مرکزنشین، بازى‌هاى رایانه‌اى توانسته گروه‌هاى سنى بالاتر را درگیر نماید، درحالى که در سایر مناطق شهرى میانگین سنى برابـر با 22 سال است و نشان از استقبال گروه‌هـاى سـنى پایین‌تر از این بازى‌هـا دارد.

از سوی دیگر بررسى میانگین سنى بازیکنان رایانه‌اى در دسته‌هاى بازیکنان نشان مى‌دهد که در بین بازیکنان حرفه‌اى میانگین سنى پایین‌تر است و در بین بازیکنان علاقه‌مند شاهد میانگین سنى بالاترى هستیم که نشان از درگیرى بیشتر گروه‌هاى سنى بالاتر به ویژه گروه‌هاى سنى جوان با بازى‌هاى رایانه‌اى دارد.

بررسى توزیع بازیکنان رایانه‌اى بر اساس محل سکونت نیز نشان مى‌دهد که بازیکنان مرکزنشین بیشترین فراوانى را به خود اختصاص داده‌اند. البته باید توجه داشت یکى از دلایل این موضوع، فراوانى بیشتر افراد مرکزنشین از سایرگروه‌ها بوده است، پس از این گروه، بازیکنان شهرهاى دیگر جز مرکز در مرتبه دوم قرار دارند.

 بررسی درصد نفوذ رایانه در بازیکنان به تفکیک استان‌ها نیز نشان می‌دهد کـمترین نسـبت بازیکنـان رایـانه اى در بیـن بازیکـنان به ترتـیب مربـوط به اسـتان‌هاى کـرمان وگیـلان بوده است. همچنین در بین بازیکنان استان‌هاى یزد، کهگیلویه و بویراحمد و کرمانشاه نسبت بازیکنان رایانه‌اى بیش از سایر استان‌ها بوده است.

 براساس این گزارش بازیکـنان رایانه‌اى به طـور میانـگین 162 دقـیقه در روز بازى مى‌کنـند و در این بین به طور میانگین 56 دقیقه در روز تنها با پلتفرم رایانه بازى می‌کنند.

توزیع جنسیت در بازیکنان پلتفرم رایانه در ایران نیز حکایت از آن دارد که در بین بازیکنان رایانه‌اى مردان 79 درصد و زنان 21 درصد را به خود اختصاص داده‌اند، در این بین باید توجه داشت که به طور کلی جمعیت مردان بازیکن بیش از زنان است، بر همین مبنا در بین بازیکنان رایانه‌اى درصد مردان بیش از زنان بوده است.

 وضعیت هزینه‌کرد در بین بازیکنان پلتفرم رایانه در ایران نیز حاکی از آن است که در سـال 1400 بازیـکـنان رایانـه‌اى 456 میلـیارد تومـان بـراى خـرید نرم افزار (بازى) هزینه کرده‌اند. از ایـن مـبلغ 14 میـلیـارد تـومان سهـم بـازى‌هـاى رایانـه‌اى بـومـى (بازى‌هاى توسعه یافته یا بومى سازى  شده توسط شرکت‌هاى داخلى) بوده است. 40 درصد بازیکنان رایانه‌اى در سال 1400 براى بازى کردن با این پلتفرم هزینـه کرده‌انـد. اکثریـت غالـب ایـن خریداران را مردان تشکیل مى دهند. (87 درصد)

 77 درصد خریـداران، لوازم جانـبى خریـده‌اند و 49 درصـد آنهـا بـراى خرید بازى (نسخه فیزیکى یا برخط، خرید اکانت و...) در این پلتفرم هزینه کرده‌اند. 25.3 درصد خریداران هم براى خرید لوازم جانبى و هم براى خرید بازى هـزینـه کـرده‌انـد.

ین گزارش همچنین شامل آمارهایی در خصوص میانگین زمان روزانه بازی در بازیکنان رایانه‌ای برحسب دقیقه، متوسط زمان بازی روزانه بازی با رایانه برحسب دقیقه و به تفکیک نوع بازیکنان، نسبت بازیکنان برخط، وضعیت ابزارها و پلتفرم‌های بازى رایانه‌اى در ایران، بررسى شاخص تمایل به تماشاى بازى دیگران، بررسى روش تماشاى بازى در بازیکنان رایانه‌اى، بررسى میزان توجه بازیکنان رایانه‌اى به نظام رده‌بندى سنى، شخصیت‌های مورد علاقه بازیکنان رایانه‌ای، سبک‌های مورد علاقه بازیکنان رایانه‌ای، بازی‌های مورد علاقه بازیکنان رایانه‌ای و روش تماشای بازی دیگران در بازیکنان رایانه‌ای است.

انتهای پیام/

نظر شما
پرونده ویژه