برخی احکام مربوط به خانواده شهدا و ایثارگان مجددا به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

۱۴۰۲/۰۸/۲۸ - ۱۵:۵۱:۴۹
کد خبر: ۲۰۲۱۴۰۳
با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی احکام برنامه هفتم توسعه کشور درباره خانواده شهدا و ایثارگان به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.

به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی درادامه جلسه علنی بعدازظهر امروز یکشنبه (28آبان)مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی درباره موارد ارجاعی به کمیسیون، با تصمیم  رئیس مجلس شورای اسلامی اجزای ۱ تا ۷ و همچنین اجزای ۹ و ۱۰ بند ج ماده ۳۱  این لایحه به شرح زیر مجدداً جهت اصلاح به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع داده شد:

«۱- ﻓﺮزﻧﺪان و ﻫﻤﺴﺮان ﺷﻬﺪا از کلیه اﻣﺘﯿﺎزات و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﻘﺮر در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﺟﺎﻧﺒﺎز پنجاه درﺻﺪ (۵۰%) و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺣﻖ پرستاری، کاﻫﺶ ﺳﺎﻋﺎت کاری و ﺣﺎﻟﺖ اﺷﺘﻐﺎل، ﺑﺮﺧﻮردارند.

۲- حکم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﺧﺎﻟﺺ پرداختی ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺳﺎﯾﺮ پرداختیﻫﺎ از ﻫﺮ ﻣﺤﻞ و ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎزنشستگی و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎتی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد (۳۷) و (۵۶) ﻗﺎﻧﻮن «ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت‌رﺳﺎنی ﺑﻪ اﯾﺜﺎرگران»، ﺷﺎﻣﻞ اﯾﺜﺎرگران نمیﺷﻮد.

۳- ﻫﻤﺴﺮان و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪایی که ﺑﻪ ﺻﻮرت پیش از ﻣﻮﻋﺪ ﯾﺎ ﻋﺎدی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﯾﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﯾﺎ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﺷﺪه‌اﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮط سنی کمتر از ﺷﺼﺖوپنج ﺳﺎل میﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﺪم کاﻫﺶ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی پست قبلی در ﺻﻮرت ﺗﻨﺰل پست، ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﻋﺎده و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮمی ﺑﻪ ﺑﺎزنشستگی ﻧﺎﺋﻞ آﯾﻨﺪ. در ﺻﻮرت درﯾﺎﻓﺖ پاداش پاﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ در ﺑﺎزنشستگی اول، پاداش مذکور ﺑﻪ آن ﺳﻨﻮات، ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﻌﻠﻖ نمی‌گیرد.

۴- کلیه ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪایی که ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻮادث ﻧﺎشی از کار ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻧﺎشی از کار ﻓﻮت ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ کمیسیون پزﺷکی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از کار اﻓﺘﺎده کلی ﯾﺎ ﺟﺰئی می‌گردﻧﺪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮگیری از ﺗﺒﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎعی آن و ﺣﻔﻆ کراﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪا، ﻣﻼک ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﺴﺘﻤﺮی آﻧﺎن ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺎه آﺧﺮ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﻓﻮت ﯾﺎ از کار اﻓﺘﺎدگی کلی ﯾﺎ ﺟﺰئی به صورت کاﻣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۵- کلیه ﻓﺮزﻧﺪان و ﻫﻤﺴﺮان ﺷﻬﺪای ﺷﺎﻏﻞ در دستگاه‌های ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۲) ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت‌رﺳﺎنی ﺑﻪ اﯾﺜﺎرگران میﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﺪاکثر ده ﺳﺎل ﺳﻨﻮات ارﻓﺎقی و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘگی ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی کاﻣﻞ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

۶- کلیه امکاﻧﺎت ﺑﻬﺪاشتی، درﻣﺎنی، ﺗﺸﺨﯿﺺ، ﺗﻮانبخشی، آﻣﻮزشی، پیشگیری، دارو، ﺗﺠﻬﯿﺰات پزﺷکی و آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ که ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻧﺒﺎزان پنجاه درﺻﺪ (۵۰%) درﺻﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺼﺮح در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎنی میﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﺜﺎرگران در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮان و واﻟﺪﯾﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪاء ﺗﺴﺮی پیدا میﻧﻤﺎﯾﺪ.

۷- ﻋﺒﺎرت «ﺑﺮﻋﻬﺪه دستگاه ﻣﺘﺒﻮع ﻣﺴﺘﺨﺪم» و «ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻬﯿﺪ» ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از کلمه ﺷﺎﻏﻞ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ در ﺑﻨﺪ «ب» ﻣﺎده (۱۳) ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎنی ﺑﻪ اﯾﺜﺎرگران اﺻﻼحی ۱۳۹۷ اﺿﺎﻓﻪ می‌گردد.

۹- متن زﯾﺮ ﺟﺎیگزﯾﻦ ﺑﻨﺪ «ذ» ﻣﺎده (۸۸) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ می‌گردد:

ذ-رزﻣﻨﺪگان ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﺎه ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺸﻤﻮل ده درﺻﺪ (۱۰%) ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از پرداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۵۶) ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎنی ﺑﻪ اﯾﺜﺎرگران می‌ﺷﻮﻧﺪ.

۱۰- ﻣﺰاﯾﺎ و اﻣﺘﯿﺎزات ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺜﺎرگران در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎزان و ﺷﻬﺪای ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﺮم و همچنین ﺷﻬﺪای اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺴﺮی میﯾﺎﺑﺪ.»

انتهای پیام

نظر شما
پرونده ویژه