تحقق ۱۱۲ درصدی بودجه اسفند ۱۴۰۲ شهرداری تهران

|
۱۴۰۳/۰۴/۱۹
|
۱۴:۰۷:۰۲
| کد خبر: ۲۱۱۵۳۹۳
تحقق ۱۱۲ درصدی بودجه اسفند ۱۴۰۲ شهرداری تهران
خزانه دار شورای شهر تهران از تحقق ۱۱۲ درصدی بودجه اسفند ۱۴۰۲ شهرداری و همچنین تحقق ۵۲ درصدی بودجه فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۳ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری برنا،در جریان دویست و چهل و هشتمین جلسه رسمی شورا گزارش حبیب کاشانی، خزانه دار شورا در خصوص حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران در اسفندماه سال ۱۴۰۲ و ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال ۱۴۰۳ قرائت و مورد بررسی قرار گرفت.  

کاشانی در گزارش عملکرد نقد و غیر نقد ۱۲ ماهه منتهی به اسفندماه ۱۴۰۲، بیان کرد: ماده واحده مصوبه متمم بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران مبلغ ۱۰۴ هزار میلیارد تومان توسط شورا در بخش‌های مختلف به تصویب رسید که بر این اساس در متمم بودجه مصوب بخش منابع، درآمد‌ها به مبلغ ۸۵۸۴۷ میلیارد تومان، منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه‌ای مبلغ ۱۲۱۵۱ میلیارد تومان و منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی مبلغ ۶۰۰۱ میلیارد تومان در نظر گرفته شد. در مجموع در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند به سال ۱۴۰۲ مجموع منابع نقدی و غیرنقدی حدود ۱۱۶ هزار و ۷۷۶ میلیارد تومان است که نسبت حضوری به کل بودجه متمم مصوب ۱۱۲،۲۹ درصد است که از این میزان، ۱۰۵ هزار و ۶۰۱ میلیارد تومان مربوط به عملکرد نقد و حدود مبلغ ۱۱ هزار و ۱۷۵ میلیارد تومان مربوط به عملکرد غیر نقد است.  

وی در توضیحاتی تکمیلی بیان کرد: در موضوع درآمد‌ها باید در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲، ۸۵ هزار و ۸۴۷ میلیارد تومان به حیطه وصول ر می‌آمد که مبلغ ۸۸ هزار و ۴۹۹ میلیارد تومان وصول شده است؛ به همین ترتیب در بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز باید حدود ۱۲ هزار و ۱۵۱ میلیارد تومان وصول می‌شد که مبلغ ۱۳ هزار و ۶۲۲ میلیارد تومان حصول شده است، همچنین در بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی نیز باید ۶۰۱۰ میلیارد تومان وصول می‌شد که حدود مبلغ ۱۴ هزار و ۶۵۴ میلیارد تومان ثبت وصول به مبلغ ۸ هزار و ۵۳۶ میلیارد تومان ثبت شده که قابل تامل است؛ با عنایت به توضیحات فوق در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند سال ۱۴۰۲ باید مبلغ ۱۰۴ هزار میلیارد تومان وصول گردد که مبلغ حدود ۱۱۶ هزار ۷۷۶ میلیارد تومان وصول شده به عبارتی درصد تحقق نسبت به متمم بودجه مصوب، حدود ۱۱۲.۲۹ است.

وی در ادامه در خصوص هزینه‌ها در بخش نقدی و غیر نقدی اعتبار ابلاغی در سه بخش هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و تملک دارایی مالی نیز توضیح داد: در بخش نقدی در مجموع ۹۹ هزار ۱۷۶ میلیارد تومان ابلاغ شده است، اما با تخصیص ۹۹۰۶۴ میلیارد تومان و عملکرد حدود ۸۸۰۵۵ میلیارد تومان درصد جذب نسبت به تخصیص اعتبار ۸۷.۸۸ درصد است، به همین ترتیب در خصوص هزینه‌های غیر نقدی در دو بخش تملک دارایی سرمایه‌ای و تملک دارایی مالی در مجموع ۱۷ هزار و ۵۹۹ میلیارد تومان ابلاغ شده، اما با تخصیص اعتبار ۱۷ هزار و ۶۱۶ میلیارد تومان و عملکرد حدود ۱۵ هزار و ۸۳۸ میلیارد تومان درصد جذب نسبت به تخصیص اعتبار حدود ۸۹/۹۱ است. در مجموع هزینه‌ها در بخش نقدی و غیر نقدی در سه بخش هزینه‌ای تملک دارایی سرمایه‌ای و تملک دارای مالی در مجموع ۱۱۶ هزار ۷۷۶ میلیارد تومان ابلاغ شده، اما با تخصیص اعتبار ۱۱۶هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان و پرداخت نقدینگی ۹۰ هزار ۶۱ میلیارد تومان و عملکرد حدود ۱۰۲ هزار و ۸۹۳ میلیارد تومان درصد جذب نسبت به تخصیص اعتبار ۸۸.۱۸ درصد است، بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که شهرداری تهران حدود ۱۲هزار و ۷۷۶ میلیارد تومان بیشتر از برنامه مصوب وصول کرده است.  

خزانه دار شورا در ادامه گزارش خود در خصوص عملکرد نقد و غیر نقد یک ماهه منتهی به فروردین سال ۱۴۰۳ شهرداری تهران نیز اظهار داشت: طی ماده واحده مصوب بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری تهران مبلغ ۱۵۰ هزار ۹۵۰ میلیارد تومان توسط شورا در سه بخش درآمد‌ها به مبلغ ۱۱۹ هزار و ۶۴۶ میلیارد تومان، منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه‌ای مبلغ ۱۶هزار و ۵۱۶ میلیارد تومان و منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی مبلغ ۱۴هزار و ۷۸۷ میلیارد تومان به تصویب رسید.  

وی افزود: در یک ماهه منتهی به فروردین سال ۱۴۰۳ مجموع منابع نقدی و غیرنقدی حدود ۸ هزار و ۱۲۵ میلیارد تومان است که نسبت وصولی به کل بودجه مصوب ۵.۳۸ است؛ به این ترتیب در موضوع درآمد‌ها باید مبلغ ۱۰ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان به حیطه وضوح در می‌آمد که مبلغ ۷ هزار و ۹۸۸ میلیارد تومان وصول شده است، در منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز باید مبلغ یک هزار و ۴۰۲ میلیارد تومان وصول می‌شد که حدود مبلغ ۲۰ میلیارد تومان وصول شده است و به این ترتیب در خش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی نیز باید مبلغ یک هزار و ۲۵۵ میلیارد تومان وصول می‌شد که حدود مبلغ ۱۱۷ میلیارد تومان ثبت وصول شده است، با توجه به توضیحات فوق در یک ماهه منتهی به فروردین سال ۱۴۰۳ باید مبلغ ۱۲ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان وصول گردد که مبلغ حدود ۸ هزار و ۱۲۵ میلیارد تومان شده است به عبارتی درصد تحقق نسبت به بودجه مصوب حدود ۶۳.۳۸ درصد است.  

کاشانی در خصوص هزینه‌های نقدی در سه بخش هزینه تملک دارایی سرمایه‌ای و تملک دارایی مالی گفت: در مجموع ۱۱۹ هزار و ۷۶۴ میلیارد تومان ابلاغ شده، اما با عدم تخصیص اعتبار و عدم عملکرد درصد جذب نسبت به تخصیص اعتبار صفر است. به همین ترتیب در بخش غیر نقد نیز در مجموع ۲۴هزار و ۷۹۸ میلیارد تومان ابلاغ شده، اما با عدم تخصیص اعتبار و عدم عملکرد درصد جذب نسبت به تخصیص اعتبار در این بخش نیز صفر است؛ بنابراین در برآورد نهایی در خصوص هزینه‌ها در بخش نقدی و غیرنقدی در مجموع ۱۴۴ هزار و ۵۶۲ میلیارد تومان ابلاغ شده، اما با عدم تخصیص ۷ هزار و ۶۸۵ و پرداخت نقدینگی ۴ هزار و ۷۶۷ میلیارد تومان و عدم عملکرد، درصد جذب نسبت به تخصیص اعتبار صفر است. با توجه به توضیحات فوق در مجموع بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۱۵۰ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان است که مبلغ ۴۴ هزار ۷۱۶ میلیارد تومان آن پایدار و و مبلغ ۱۰۶ هزار و ۲۳۳ میلیارد تومان آن ناپایدار است که از مجموع این میزان وصول نقد مبلغ ۸ هزار و ۱۲۵ میلیارد تومان است که ۴ هزار و ۳۲۹ میلیارد تومان آن پایدار و ۳ هزار و ۷۹۵ میلیارد تومان آن ناپایدار است. در نهایت مستند به گزارش ارسالی شهرداری تهران در یک ماهه منتهی به فروردین سال ۱۴۰۲ حدود ۸ هزار و ۱۲۵ میلیارد تومان به صورت نقدی وصول کرده که با توجه به بودجه مصوب حدود ۴هزار و ۶۹۴ میلیارد تومان کمتر است میزان مصوب است.

کاشانی در ادامه در خصوص عملکرد مالی شهرداری تهران در دو ماهه منتهی به اردیبهشت سال ۱۴۰۳ بیان کرد: طی ماده واحده مصوبه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری تهران مبلغ ۱۵۰ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان توسط شورا سه بخش درآمد‌ها به مبلغ ۱۱۹ هزار و ۶۴۶ میلیارد تومان، منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایی مبلغ ۱۶ هزار و ۵۱۶ میلیارد تومان و منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی مبلغ ۱۴ هزار و ۷۸۷ میلیارد تومان به تصویب رسید.

 وی افزود: در دو ماهه منتهی به اردیبهشت سال ۱۴۰۳ مجموع منابع نقدی و غیرنقدی حدود ۱۳ هزار و ۵۱۵ میلیارد تومان است که نسبت وصولی به کل بودجه مصوب ۸.۹۵ است. به این ترتیب در بخش درآمد‌ها باید مبلغ هزار و ۳۲۳ میلیارد تومان به حیطه وصول در می‌آمد که مبلغ ۱۲ هزار و ۲۶۷ میلیارد تومان وصول شده است؛ به این ترتیب در بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای باید حدود مبلغ ۲ هزار و ۸۰۵ میلیارد تومان وصول می‌شد که دود مبلغ ۴۲۸ میلیارد تومان وصول شده است در بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی نیز باید مبلغ ۲ هزار و ۵۱۱ میلیارد تومان وصول می‌شد که حدود مبلغ ۸۱۸ میلیارد تومان ثبت وصول شده است. با توجه به توضیحات فوق باید در دو ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۳ مبلغ ۲۵ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان وصول گردد که مبلغ حدود ۱۳ هزار و ۵۱۵ میلیارد تومان وصول شده است به عبارتی درصد تحقق نسبت به بودجه مصوب حدود ۵۲.۷۱ درصد است.  

خزانه دار شورا در گزارش خود در خصوص هزینه‌ها در بخش نقدی سه بخش هزینه‌ای تملک دارای سرمایه‌ای و تملک دارای مالی هم گفت: در مجموع ۱۲۰ هزار و ۲۵ میلیارد تومان ابلاغ شده، اما با تخصیص اعتبار ۷ هزار و ۱۹۷ میلیارد تومان و عملکرد حدود ۱۳۹ میلیارد تومان درصد جذب نسبت به تخصیص اعتبار ۱.۹۴ است. در خصوص هزینه‌ها در بخش غیر نقدی اعتبار ابلاغی در دو بخش تملک دارایی سرمایه‌ای و تملک دارایی مالی در مجموع ۲۴ هزار و ۷۴۲ میلیارد تومان ابلاغ شده، اما با تخصیص اعتبار ۴۸۷ میلیارد تومان و عملکرد حدود ۷۷۸ میلیون تومان درصد جذب نسبت به تخصیص اعتبار حدود ۰.۱۶ درصد است.  

بر اساس گزارش خزانه‌دار شورا عملکرد مالی شهرداری تهران در دو ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۳ در خصوص هزینه‌ها در بخش نقدی و غیرنقدی در ضوعات هزینه‌ای تملک دارایی سرمایه‌ای و تملک دارایی مالی در مجموع ۱۴۴ هزار و ۷۶۷ میلیارد تومان ابلاغ شده است، اما با تخصیص اعتبار ۷ هزار و ۶۸۵ میلیارد تومان و پرداخت نقدینگی ۱۲ هزار و ۶۴۵ میلیارد تومان به عملکرد حدود ۱۴۰ میلیارد تومان درصد جذب نسبت به تخصیص اعتبار ۱.۸۳ درصد است؛ که از این میزان مبلغ ۶ هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان پایدار و مبلغ ۷ هزار و ۲۶۹ میلیارد تومان آن ناپایدار است.  

وی در نهایت با استناد به گزارش ارسالی، عملکرد مالی شهرداری تهران در دو ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۳ را حدود ۱۲ هزار و ۱۲۵ میلیارد تومان کمتر از برنامه مصوب اعلام کرد.  

 انتهای پیام/ 

نظر شما
پرونده ویژه