دستورالعمل راهنماي طراحي و اجراي بام سبز در ساختمان های پایتخت ابلاغ شد

۱۴۰۲/۰۷/۲۶ - ۱۳:۳۴:۴۹
کد خبر: ۲۰۰۸۱۰۲
دستورالعمل راهنماي طراحي و اجراي بام سبز در ساختمان های پایتخت ابلاغ شد
مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران گفت: دستورالعمل "راهنماي طراحي و اجراي بام سبز در ساختمان هاي مسكوني شهر تهران" با هدف ايجاد وحدت رويه در طراحي و اجراي بام هاي سبز ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری برنا، حامد سلیمی مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران با اشاره به وجود تقاضای متعدد از سوی شهروندان برای احداث بام سبز، گفت: گسترش شهرها و افزایش جمعیت شهرنشین طی دهه های اخیر، کاهش فضاهای سبز شهری را به دنبال داشته و این مسئله به یکی از عوامل افزایش آلودگی هوا به عنوان یک معضل جدی برای شهرنشینان تبدیل شده است، لذا بهره گیری از روش های مختلف و کارشناسانه برای افزایش فضای سبز در شهر ضرورت دارد و استفاده از سطح مرده بام ساختمان ها برای افزایش سطح فضای سبز یکی از این روش ها است. 

وی درخصوص اثرات احداث بام سبز در ساختمان ها اظهارکرد: بام سبز منجر به تامین فضایی سازگار و مطبوع برای کاربران ساختمان، بهبود مناظر اطراف ساختمان با فراهم کردن یک فضای سبز زیبا، ایجاد محیطی سبز، زیبا و نیمه عمومی (مشاعی) برای ساکنین ساختمان و افزایش کیفیت زندگی، کاهش بار گرمایش بنا با افزودن توده و لایه عایق حرارتی و سرمایش آن از طریق سرمایش تبخیری، کاهش اثرات گرمایش و تغییرات آب و هوایی شهری و افزایش محدوده زندگی می شود.

مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران با تاکید بر ضرورت ابلاغ دستورالعمل بام سبز در روند صدور انواع پروانه و گواهي هاي ساختمان هاي در حال ساخت و بهره برداري، بیان کرد: در این دستورالعمل که هم اکنون به مناطق 22گانه ابلاغ شده، تاکید شده که رﻋﺎﯾﺖ کلیه مباحث مقررات ملی ساختمان به ویژه ﻣﺒﺤﺚ 3 مربوط به ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ها در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ، ﻣﺒﺤﺚ 4 مربوط به اﻟﺰاﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻣﺒﺤﺚ 6 درخصوص ﺑﺎرﻫﺎي وارد ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺒﺤﺚ 22 در حوزه ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و همچنین ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و رﻋﺎﯾﺖ ضوابط و ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮﺳﺎزي و معماری ﺑﺮاي اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و رعایت مفاد ﺿـﻮاﺑﻂ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ دوﺳـﺘﺪار ﮐﻮدك در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در کلیه موارد مقدم بر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻔﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ است.
سلیمی در پایان افزود: دستورالعمل "راهنماي طراحي و اجراي بام سبز در ساختمان هاي مسكوني شهر تهران" با توجه به ضرورت ايجاد وحدت رويه در طراحي و اجراي بام هاي سبز به مناطق 22گانه ابلاغ شده و امیدواریم این اقدام، گامی موثر در راستای سلامت شهروندان باشد.

انتهای پیام/

نظر شما
پرونده ویژه
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز