دستورالعمل راهنماي طراحي و اجراي بام سبز در ساختمان های پایتخت ابلاغ شد

۱۴۰۲/۰۷/۲۶ - ۱۳:۳۴:۴۹
کد خبر: ۲۰۰۸۱۰۲
مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران گفت: دستورالعمل "راهنماي طراحي و اجراي بام سبز در ساختمان هاي مسكوني شهر تهران" با هدف ايجاد وحدت رويه در طراحي و اجراي بام هاي سبز ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری برنا، حامد سلیمی مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران با اشاره به وجود تقاضای متعدد از سوی شهروندان برای احداث بام سبز، گفت: گسترش شهرها و افزایش جمعیت شهرنشین طی دهه های اخیر، کاهش فضاهای سبز شهری را به دنبال داشته و این مسئله به یکی از عوامل افزایش آلودگی هوا به عنوان یک معضل جدی برای شهرنشینان تبدیل شده است، لذا بهره گیری از روش های مختلف و کارشناسانه برای افزایش فضای سبز در شهر ضرورت دارد و استفاده از سطح مرده بام ساختمان ها برای افزایش سطح فضای سبز یکی از این روش ها است. 

وی درخصوص اثرات احداث بام سبز در ساختمان ها اظهارکرد: بام سبز منجر به تامین فضایی سازگار و مطبوع برای کاربران ساختمان، بهبود مناظر اطراف ساختمان با فراهم کردن یک فضای سبز زیبا، ایجاد محیطی سبز، زیبا و نیمه عمومی (مشاعی) برای ساکنین ساختمان و افزایش کیفیت زندگی، کاهش بار گرمایش بنا با افزودن توده و لایه عایق حرارتی و سرمایش آن از طریق سرمایش تبخیری، کاهش اثرات گرمایش و تغییرات آب و هوایی شهری و افزایش محدوده زندگی می شود.

مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران با تاکید بر ضرورت ابلاغ دستورالعمل بام سبز در روند صدور انواع پروانه و گواهي هاي ساختمان هاي در حال ساخت و بهره برداري، بیان کرد: در این دستورالعمل که هم اکنون به مناطق 22گانه ابلاغ شده، تاکید شده که رﻋﺎﯾﺖ کلیه مباحث مقررات ملی ساختمان به ویژه ﻣﺒﺤﺚ 3 مربوط به ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ها در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ، ﻣﺒﺤﺚ 4 مربوط به اﻟﺰاﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻣﺒﺤﺚ 6 درخصوص ﺑﺎرﻫﺎي وارد ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺒﺤﺚ 22 در حوزه ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و همچنین ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و رﻋﺎﯾﺖ ضوابط و ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮﺳﺎزي و معماری ﺑﺮاي اﻓﺮاد داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و رعایت مفاد ﺿـﻮاﺑﻂ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ دوﺳـﺘﺪار ﮐﻮدك در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در کلیه موارد مقدم بر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻔﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ است.
سلیمی در پایان افزود: دستورالعمل "راهنماي طراحي و اجراي بام سبز در ساختمان هاي مسكوني شهر تهران" با توجه به ضرورت ايجاد وحدت رويه در طراحي و اجراي بام هاي سبز به مناطق 22گانه ابلاغ شده و امیدواریم این اقدام، گامی موثر در راستای سلامت شهروندان باشد.

انتهای پیام/

نظر شما
پرونده ویژه